ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities

Coach: Loek Migchelbrink, gevestigd te Amsterdam.

Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Loek Migchelbrink.

Diensten: Coachingstraject, Masterclass Vitaliteit en Seminar Levenskracht.


 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van Loek Migchelbrink.


 1. Dienstverlening

Loek Migchelbrink zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.


 1. Tarieven en Betaling

Tarieven voor de diensten worden vastgesteld in de offerte of overeenkomst.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.


 1. Annulering

Bij annulering door de klant is de klant verplicht 50% van het overeengekomen tarief te betalen.


 1. Intellectuele Eigendom

Alle materialen verstrekt door Loek Migchelbrink blijven eigendom van Loek Migchelbrink.


 1. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Loek Migchelbrink is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


 1. Geheimhouding

Loek Migchelbrink zal de verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.


 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


 1. Wijzigingen

Loek Migchelbrink behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden vooraf aangekondigd.


Door gebruik te maken van de diensten van Loek Migchelbrink, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

PRIVACY BELEID

 1. Inleiding

Dit Privacy Beleid beschrijft hoe Loek Migchelbrink, gevestigd te Amsterdam, omgaat met persoonlijke informatie die wordt verzameld tijdens het gebruik van de website www.loekmigchelbrink.nl.

 1. Verzamelde Informatie

Persoonlijke Identificatiegegevens: Bij het aanmelden voor diensten, nieuwsbrieven of het invullen van formulieren, kunnen we persoonlijke identificatiegegevens verzamelen, zoals naam, e-mailadres, en telefoonnummer.

Niet-persoonlijke Identificatiegegevens: We kunnen ook niet-persoonlijke identificatiegegevens verzamelen wanneer gebruikers interactie hebben met onze website. Deze informatie omvat bijvoorbeeld de browsernaam, het type computer en technische informatie over de manier waarop de gebruiker verbinding maakt met onze site.


 1. Doeleinden van Gegevensverwerking

We gebruiken de verzamelde informatie voor het leveren van diensten, personalisatie van de gebruikerservaring, verbetering van onze website, en het versturen van relevante informatie en updates.


 1. Beveiliging van Gegevens

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke informatie te voorkomen.


 1. Delen van Persoonlijke Informatie

We verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke identificatiegegevens aan derden. We kunnen wel niet-persoonlijke identificatiegegevens delen voor statistische analyses.


 1. Cookies

Onze website kan gebruikmaken van “cookies” om de gebruikerservaring te verbeteren. De gebruiker kan ervoor kiezen om cookies te weigeren of waarschuwingen in te schakelen wanneer cookies worden verzonden.


 1. Toegang tot en Controle over Uw Gegevens

Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens.


 1. Wijzigingen in het Privacy Beleid

Dit Privacy Beleid kan worden bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving. De bijgewerkte versie wordt op de website geplaatst.


 1. Contactgegevens

Voor vragen over dit Privacy Beleid kunnen gebruikers contact opnemen met info@loekmigchelbrink.nl.


Door gebruik te maken van onze website stemt u in met dit Privacy Beleid.